OPUS 25 - HS4

Prof. UEK dr hab. Mariusz Sołtysik

Zdolności dynamiczne przedsiębiorstw w realizacji strategii cyrkularnej

SONATINA 7 - HS 

Dr Krzysztof Czaderny

Międzypokoleniowa transmisja zdrowia

OPUS 23 - HS4

Prof. UEK dr hab. inż. Magdalena Wojnarowska

Działania konsumenckie jako czynnik intensyfikujący rozwój gospodarki cyrkularnej

OPUS 22 - HS4

Prof. dr hab. Sławomir Śmiech

Ubóstwo energetyczne w Europie: profile, głębokość, dynamika

OPUS 21 - HS5

Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur

Deliberacja jako integralny mechanizm kształtowania polityk publicznych

OPUS 20 - HS4

Prof. SGH dr hab. Michał Rubaszek

Dynamika gazu ziemnego w kontekście transformacji sektora energetycznego

BEETHOVEN CLASSIC 3 - HS4

Prof. UEK dr hab. Marcin Czupryna

Wartości i wynik ekonomiczny: sformalizowany model wieloagentowy

HARMONIA 10 - HS4

Prof. UEK dr hab. Piotr Stanek

Determinanty preferencji, komunikacji i reaktywności banków centralnych

OPUS 16 - HS4

Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur

Przywództwo w miastach dotkniętych zjawiskiem defunkcjonalizacji

OPUS 14 - HS4

Prof. UEK dr hab. Agnieszka Lipieta

Analiza procesów innowacyjnych - ujęcie schumpeterowskie

OPUS 11 - HS4

Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski

Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach

OPUS 6 - HS4

Dr hab. Beata Barczak

Model oceny efektywności sieci biznesowych

OPUS 6 - HS4

Dr hab. Beata Buchelt

Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach

PRELUDIUM 2 - HS4

Mgr Sebastian Brańka

Determinanty aktywności marketingowej polskich miast

PRELUDIUM 2 - HS4

Dr Jakub Głowacki

Mierzenie społecznej wartości dodanej

OPUS 2 - HS4

Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz

Instytucje muzealne z perspektywy ekonomiki kultury

OPUS 2 - HS4

Prof. UEK dr hab. Karolina Klecha-Tylec

Regionalizm w teorii i praktyce gospodarczej państw Azji Wschodniej

OPUS 1 - HS4

Dr Mariusz Łapczyński

Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji
MINIATURA 8 – na realizację pojedynczego działania naukowego
OPUS 27 – na projekty badawcze realizowane przez naukowców na wszystkich etapach kariery
PRELUDIUM 23 – na projekty badawcze dla naukowców bez stopnia doktora

Konfigurator grantu

Odpowiedz na pytania i znajdź pasujący dla siebie konkurs!

Harmonogram konkursów w 2024 roku

Sprawdź, kiedy rozpocznie się nabór wniosków.

Informacje podstawowe

Kogo należy wpisać jako Kierownika Jednostki?
System OSF automatycznie wybiera Rektora UEK – Prof. UEK dr hab. Stanisława Mazura. Należy zmienić i wpisać: Prof. dr hab. Paweł Lula – Prorektor ds. Nauki.

Jak należy przetłumaczyć na język angielski stanowisko Prorektora ds. Nauki?
Vice Rector for Research.

NEW Gdzie można znaleźć informacje nt. podstawowych danych jednostki (NIP, REGON, itp.)?
Formularz danych jednostki jest do pobrania tutaj.

Jaki jest adres elektronicznej skrzynki podawczej UEK?
/UEKr/SkrytkaESP

Jaki jest numer rachunku bankowego UEK, który należy wpisać do wniosku?
Alior Bank, 49 2490 0005 0000 4600 5047 0875

Jak należy złożyć wniosek na konkursy NCN?
Koncepcję projektu oraz wniosek należy procedować za pośrednictwem systemu WEBCON, aplikacja: Projekty zewnętrzne.

Czy są wymagane jakieś załączniki do wniosku?
Do wniosków składanych na konkursy NCN (wyjątek stanowi konkurs MINIATURA) dołączane są: potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot oraz potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika projektu. Ponadto do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo, które udzielone zostało Prorektorowi ds. Nauki – dokument ten załączony zostanie w systemie Webcon przez pracowników Działu Wsparcia Projektów. W przypadku niektórych konkursów mogą być wymagane inne dodatkowe załączniki.

Czy po zablokowaniu wniosku można w systemie nanosić jeszcze poprawki?
Nie. Wniosek posiada nagłówek z numeracją stron i stopkę z nr ID wniosku, rodzajem konkursu, nr panelu oraz datą i godziną ostatniej modyfikacji wniosku. W przypadku konieczności naniesienia zmian można powrócić do edycji wniosku, nanieść poprawki i ponownie zablokować wniosek.

Czy złożenie wniosku do Działu Wsparcia Projektów oznacza, że wniosek można równocześnie wysłać w wersji elektronicznej?
Wnioski składane do Działu Wsparcia Projektów dosyć często zawierają drobne pomyłki, które kierownik projektu, lub osoba odpowiedzialna za wypełnianie wniosku, musi poprawić. Należy więc wstrzymać się z wysłaniem elektronicznej wersji wniosku do momentu wyeliminowania wszystkich błędów i podpisania go przez Prorektora ds. Nauki.

Czy jeśli termin składania wniosków do NCN upływa np. 15 grudnia to czy przesłanie PDF wniosku do Działu Wsparcia Projektów 15 grudnia będzie oznaczało dochowanie terminu?
Każdy wniosek musi zostać zaakceptowany przez Prorektora ds. Nauki i podpisany podpisem elektronicznym. Należy mieć świadomość, że ze względu na szereg obowiązków Pana Rektora uzyskanie akceptacji wniosku może zająć kilka dni. Wniosek należy więc złożyć co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, tym bardziej że musi on być wcześniej sprawdzony przez pracowników Działu Wsparcia Projektów.

Co należy wpisać w kwestionariuszu występowania pomocy publicznej?
Na pytanie: “Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji”, należy odpowiedzieć NIE. Na pozostałe pytania nie należy udzielać odpowiedzi.

Jak należy odpowiedzieć na pytanie: “Czy podmiot otrzymuje subwencję na prowadzenie działalności naukowej?”
Należy udzielić odpowiedzi TAK.

Jak należy odpowiedzieć na pytanie: “Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych?”
Należy udzielić odpowiedzi TAK.

Co oznacza, że projekty badawcze obsługiwane przez NCN muszą spełniać wymóg badań podstawowych?
Zgodnie z ustawą z dn. 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), przez badania podstawowe rozumiemy “oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie”. Wnioski uznane za niespełniające kryterium badań podstawowych nie mogą być finansowane przez NCN. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia, że przedkładany do oceny projekt spełnia kryterium badań podstawowych. Przedstawione uzasadnienie podlega ocenie Zespołu Ekspertów.

Należy również pamiętać formułując tytuł pracy, aby żadna jego część nie wskazywała na aplikacyjność projektu badawczego.

Czy tytuły publikacji należy tłumaczyć na język angielski, czy można zostawić je w języku, w jakim zostały opublikowane?
Zgodnie z najnowszą interpretacją tej kwestii przez NCN, tytuły publikacji powinny zostać przedstawione w języku, w którym zostały napisane.

Kiedy w projekcie należy zaplanować zakup aparatury naukowo-badawczej?
Zakup aparatury naukowo-badawczej zalecany jest, co do zasady, w pierwszym roku realizacji projektu.

Czy planując w projekcie zakup drukarki wolno na etapie jego realizacji dokonać zmian i kupić np. urządzenie wielofunkcyjne?
Wniosek stanowi integralną część umowy i możliwe jest finansowanie wyłącznie wydatków zaplanowanych we wniosku. Możliwe jest dokonanie jedynie niewielkich zmian (np. takich jak ta przedstawiona w pytaniu), ale wymaga to każdorazowo uzyskania zgody Kierownika Jednostki (Prorektora ds. Nauki). Należy zatem dokładnie przemyśleć konieczne wydatki i tak przygotowywać wniosek, aby w późniejszym okresie (na etapie realizacji projektu) uniknąć zbędnej biurokracji i bezproblemowo zarządzać projektem.

Czy we wniosku należy wypełnić wszystkie pola?
Tak. W sytuacji, gdy we wniosku znajdują się pola niedotyczące opisywanego obszaru należy wpisać “nie dotyczy” (ang. “not applicable”). Niewystarczające jest wpisanie dowolnego znaku interpunkcyjnego.

Gdzie można znaleźć informacje dotyczące liczby cytowań swoich tekstów?
Skrypt generujący raport cytowalności łącznie z indeksem Hirscha można pobrać ze strony: https://bazybg.uek.krakow.pl/formularz/form/index/2
Skrypt zostanie przesłany na podany w formularzu służbowy adres e-mail. Wygenerowany raport opiera się na danych z bazy Dorobek oraz Web of Science, Scopus i BazEkon.

W jaki sposób prawidłowo wykazać dorobek kierownika projektu?
Wykazując dorobek naukowy należy przedstawić do 10 publikacji, które zostały wydane w ciągu ostatnich 10 lat przed datą składania wniosku. Nie należy wykazywać publikacji, których proces wydawniczy jeszcze się nie zakończył oraz tych, które dopiero są w trakcie przygotowania. Publikacje najlepiej uszeregować zaczynając od tych najbardziej prestiżowych. Nie należy kierować się chronologią tj. datą opublikowania artykułu, rozdziału w monografii czy monografii.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę przygotowując wniosek?
Pierwszy etap oceny wniosków w NCN dokonywany jest nie przez pracowników naukowych, a przez pracowników administracyjnych NCN. Sprawdzają oni, czy wniosek jest poprawnie przygotowany od strony formalnej. Należy więc zwrócić uwagę, czy wszystkie zaplanowane koszty są kosztami kwalifikowanymi, a także czy wymagane części wniosku zostały przetłumaczone na język angielski. W minionych konkursach zdarzały się przypadki, że wnioski zostały odrzucone, ze względu na brak tłumaczenia kilku słów.

Część merytoryczna wniosku

Jakich zasad należy przestrzegać, aby wniosek był przygotowany przekonująco?
Aby wniosek był przygotowany przekonująco warto wykorzystać następujące uwagi:

 • Stosować w tekście określeń używanych w opisie konkursu i wskazówkach OSF,
 • Używać czasu przyszłego i trybu oznajmującego,
 • Posługiwać się stroną czynną, która brzmi bardziej zachęcająco (np. “Osoba 1 wykona zadanie 1”, zamiast “Zadanie 1 zostanie wykonane przez…”),
 • Budować zdania możliwie krótkie i proste, pojedyncze,
 • Tworzyć treść tekstów od ogółu do szczegółu.

W jaki sposób przygotować streszczenie?
Streszczenie ma być zrozumiałe dla każdego. Powinno zawierać mało szczegółów i specjalistycznej terminologii. Musi się w nim znaleźć konkretny opis problemu przedstawiony tak, aby każdy z czytających mógł go zrozumieć. Streszczenie czytane jest przez koordynatorów (mają zwykle stopień doktora) w danym panelu, którzy na jego podstawie decydują o doborze ekspertów.

W jaki sposób przygotować skrócony opis?
Skrócony opis musi być przekonujący, mocno perswazyjny i jasny dla osób zajmujących się podobną tematyką. To nad skróconym opisem debatują eksperci na pierwszym i drugim posiedzeniu i na jego podstawie podejmują ostateczną decyzję.

W jaki sposób przygotować szczegółowy opis?
Szczegółowy opis ma być tak przejrzysty, by przekonać specjalistę z danej dziedziny, że projekt jest wykonalny. Opis ten (wraz z całym wnioskiem) czytany jest przez recenzentów, wskazanych przez ekspertów.

Część finansowa wniosku

Co to jest koszt kwalifikowalny?
Koszt kwalifikowalny to koszt, który może zostać objęty finansowaniem ze środków NCN o ile będzie spełniać łącznie następujące warunki:

 • jest niezbędny do realizacji projektu,
 • jest poniesiony w okresie kwalifikowalności tj. od dnia uprawomocnienia się decyzji Dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych do dnia zakończenia realizacji projektu badawczego,
 • jest celowy i oszczędny,
 • jest możliwy do zidentyfikowania i zweryfikowania,
 • jest zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym regulacjami wewnętrznymi podmiotu realizującego oraz regulacjami NCN.

Jakie koszty nie są kwalifikowalne?
Kosztami kwalifikowalnymi nie są m.in.:

 • koszty honorariów z tytułu recenzji wydawniczych,
 • leasing aparatury naukowo-badawczej,
 • koszty wydania monografii będącej efektem realizacji projektu badawczego, która nie uzyskała pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN,
 • koszty opłat publikacyjnych (tzw. Article Publishing Charges) w czasopismach hybrydowych, zgodnie z definicją zawartą w Polityce Narodowego Centrum Nauki dotyczącej otwartego dostępu do publikacji.

Co to są koszty pośrednie?
Koszty pośrednie (tzw. narzut Uczelni) to koszty ogólne funkcjonowania jednostki, pośrednio związane z realizacją projektu. Zalicza się do nich np. opłaty za media (energię elektryczną, cieplną), usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe), koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego i finansowego (m.in. obsługa kadrowa, prawna i księgowa projektu), koszty utrzymania czystości pomieszczeń, itp.

W jakiej wysokości są koszty pośrednie projektów realizowanych w UEK?
Począwszy od 18-stej edycji konkursu OPUS koszty pośrednie we wszystkich konkursach NCN (z wyłączeniem konkursu MINIATURA) wynoszą 20% kosztów bezpośrednich. W przeciwieństwie do poprzednich regulacji będą naliczane również od kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich, może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Czy planując we wniosku zatrudnienie wykonawców należy podać ich z imienia i nazwiska?
Zgodnie z wytycznymi NCN, począwszy od 11. edycji konkursu OPUS wszyscy członkowie zespołu badawczego z wyjątkiem kierownika projektu są wprowadzani do systemu w sposób uproszczony, jako osoby anonimowe (“wykonawca bezimienny”).

Jaki należy wybrać typ zatrudnienia w projekcie?

 • Osoby zaangażowane w merytoryczne prace nad projektem, które będą pobierać wynagrodzenie z projektu wybierają: “wynagrodzenie dodatkowe”,
 • Osoby pełniące w projekcie funkcje opiekuna naukowego/promotora (konkurs PRELUDIUM) wybierają: “bez wynagrodzenia”.

Czy we wniosku można zaplanować zatrudnienie wykonawcy w oparciu o stypendium naukowe?
Tak. Stypendium naukowe jest jednak przyznawane na drodze otwartego konkursu. Informację o konkursie umieszcza się na stronie internetowej Uczelni oraz na stronie internetowej NCN. Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

 • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,
 • jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,
 • jest doktorantem.

Jakie rodzaje kosztów mieszczą się w kategorii wynagrodzenia?
Na kategorię wynagrodzenia składają się honoraria wypłacane pracownikom realizującym merytoryczną część projektu, ZUS pracodawcy oraz pozostałe wypłaty w oparciu o umowy cywilno-prawne.

Jakie rodzaje kosztów mieszczą się w kategorii aparatura?
Do kategorii aparatura zalicza się m.in.: laptop, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, monitor, komputer stacjonarny, wizualizer, czytnik e-booków, serwer plików, projektor, skaner, aparat fotograficzny, kamera, tablet, dodatkowa gwarancja, dyktafon, licencje programów, których wartość na jedno stanowisko wynosi więcej niż 10000 zł.

Jakie rodzaje kosztów mieszczą się w kategorii inne koszty bezpośrednie?
Do kategorii inne koszty bezpośrednie zalicza się m.in.: opłaty konferencyjne, delegacje krajowe i zagraniczne, zakup literatury naukowej, usługi obce (np. korekty językowe, usługi edytorskie), koszty translatorskie i edytorskie tekstu manuskryptu, oprogramowanie typu Windows, Microsoft Office, programy antywirusowe, licencje programów, których wartość na jedno stanowisko wynosi mniej niż 10000 zł, myszki, klawiatury, materiały biurowe.

W jaki sposób należy zaplanować inne koszty bezpośrednie z podziałem na podkategorie (materiały, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty i konsultacje, inne)?
Sposób przyporządkowania kosztów do właściwej kategorii został wyjaśniony w katalogu kosztów projektów badawczych. Dokument ten jest bardzo często aktualizowany i stanowi załącznik do dokumentacji konkursowej.

Jakich rodzajów kosztów nie można finansować z kosztów bezpośrednich?
Przykłady kosztów niekwalifikowanych: indywidualne składki członkowskie związane z uczestnictwem kierownika projektu lub pozostałych członków zespołu badawczego w organizacjach, stowarzyszeniach; procedury związane z nadaniem stopnia/tytułu naukowego; opłaty za uzyskanie zgód, pozwoleń itp. na prowadzenie badań; subskrypcje i prenumeraty; audyt zewnętrzny projektu; organizacja konferencji, koszty publikacyjne artykułów naukowych lub koszty udostępniania danych badawczych w otwartym dostępie.

Czy środki finansowe, które zostaną przyznane w projekcie np. 3-letnim na dany rok i nie zostaną w danym roku wykorzystane należy zwrócić je do NCN, czy pozostają one w Jednostce?
Środki, które nie zostaną w danym roku kalendarzowym wydatkowane pozostają w Jednostce i przechodzą na kolejny rok realizacji projektu, z przeznaczeniem na cel, na jaki zostały przyznane

Informacje dla osób niebędących pracownikami UEK

Czy osoba niebędąca pracownikiem Uczelni (np. doktorant) może złożyć wniosek do NCN i w przypadku przyznania środków realizować go w UEK?
Tak. Konieczne jest jednak wcześniejsze uzyskanie zgody Prorektora ds. Nauki na zatrudnienie przez Uczelnię na czas realizacji projektu w przypadku przyznania przez NCN finansowania. Doktoranci składają w systemie EOD koncepcję projektu (aplikacja: Projekty zewnętrzne) i po uzyskaniu stosownych akceptacji procedują wniosek.

Czy doktorant niebędący pracownikiem UEK składający wniosek jako osoba fizyczna ma wskazać we wniosku kolegium Uczelni, na którym odbywa studia doktoranckie, czy kolegium, na którym zatrudniony jest jego opiekun naukowy/promotor (w przypadku, gdy są to różne kolegia)?
Jeżeli opiekun naukowy/promotor pracuje na innym kolegium niż kolegium, na którym wnioskodawca odbywa się studia doktoranckie, we wniosku należy wskazać kolegium opiekuna naukowego/promotora.

Plan zarządzania danymi

Co to jest „Plan zarządzania danymi”?
Plan zarządzania danymi (ang. Data Management Plan, DMP) to „dokument opisujący, co będzie się działo z danymi w trakcie projektu i po jego zakończeniu. Ma charakter żywego dokumentu, który może i powinien się zmieniać wraz ze zmianami pojawiającymi się w innych obszarach projektu badawczego”. Zgodnie z zasadami FAIR powinien opisywać, jakie działania zostaną podjęte, aby wytworzone w ramach projektu dane były łatwe do odnalezienia, dostępne i możliwe do ponownego wykorzystania oraz powiązania z innymi danymi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biblioteki UEK pod linkiem.

Raportowanie projektów

Instrukcja prawidłowego sporządzenia raportu (rocznego, cząstkowego, końcowego) z realizacji projektu badawczego finansowanego przez NCN.

Zmiany w projektach

Na stronie NCN dostępny jest formularz, dzięki któremu po wyborze rodzaju konkursu oraz rodzaju wprowadzanej zmiany można uzyskać szczegółowe informacje nt. trybu zmiany oraz ewentualne wzory dokumentów.

Journal Checker Tool

Journal Checker Tool to narzędzie do testowania zgodności wyboru czasopism z wymogami Polityki otwartego dostępu do publikacji NCN.

Otwarta nauka

Dane badawcze i otwarte dane badawcze

RODBUK

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich

Korzystając z wyszukiwarki można znaleźć podstawowe informacje o projektach, w przypadku których została już podpisana umowa pomiędzy wnioskodawcą a Narodowym Centrum Nauki. Oprócz danych grantobiorcy i wysokości przyznanych środków, można tam znaleźć m. in. informacje na temat statusu projektu, jego czasu trwania oraz listę publikacji, które ukazały się w wyniku przeprowadzonych badań.

Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji

Przewodniczący:

Zastępca przewodniczącego:

Członkowie:

Terminarz posiedzeń w roku akademickim 2020/2021 (środa, godz. 14:00): 14 października, 18 listopada, 16 grudnia, 13 stycznia, 10 lutego, 17 marca, 14 kwietnia, 19 maja, 16 czerwca, 7 lipca, 22 września.

Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji

Przewodniczący:

Zastępca przewodniczącego:

Członkowie:

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Przewodniczący: Prof. dr hab. Adam Sagan
Zastępca przewodniczącego: Prof. dr hab. Stanisław Popek
Członkowie:
Prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk
Prof. dr hab. Paweł Lula
Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
Prof. dr hab. Dariusz Wędzki
Prof. dr hab. Jan Wiktor
Prof. UEK dr hab. Małgorzata Adamska-Chudzińska
Prof. UEK dr hab. Beata Barczak
Prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka
Prof. UEK dr hab. Paweł Bielawski
Prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako
Prof. UEK dr hab. Beata Buchelt
Prof. UEK dr hab. Piotr Buła
Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała
Prof. UEK dr hab. Paweł Chlipała
Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół
Prof. UEK dr hab. inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik
Prof. UEK dr hab. Dariusz Dymek
Prof. UEK dr hab. Joanna Dziadkowiec
Prof. UEK dr hab. Adam Figiel
Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski
Prof. UEK dr hab. Mariusz Grabowski
Prof. UEK dr hab. inż. Michał Halagarda
Prof. UEK dr hab. Artur Hołda
Prof. UEK dr hab. Marek Jabłoński
Prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki
Prof. UEK dr hab. Marcin Jędrzejczyk
Prof. UEK dr hab. Jarosław Kaczmarek
Prof. UEK dr hab. inż. Piotr Kafel
Prof. UEK dr hab. Tomasz Kafel
Prof. UEK dr hab. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka
Prof. UEK dr hab. Jacek Kopeć
Prof. UEK dr hab. Ewa Kozień
Prof. UEK dr hab. inż. Wanda Kudełka
Prof. UEK dr hab. Bartosz Kurek
Prof. UEK dr hab. Mariusz Łapczyński
Prof. UEK dr hab. Wiesław Łukasiński
Prof. UEK dr hab. Krzysztof Machaczka
Prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz
Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła
Prof. UEK dr hab. Alicja Miś
Prof. UEK dr hab. Janusz Morajda
Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak
Prof. UEK dr hab. Agata Niemczyk
Prof. UEK dr hab. Grażyna Paliwoda-Pękosz
Prof. UEK dr hab. Urban Pauli
Prof. UEK dr hab. Jarosław Plichta
Prof. UEK dr hab. Joanna Purgał-Popiela
Prof. UEK dr hab. Dariusz Put
Prof. UEK dr hab. inż. Renata Salerno-Kochan
Prof. UEK dr hab. Tomasz Sawoszczuk
Prof. UEK dr hab. Renata Seweryn
Prof. UEK dr hab. Barbara Siuta-Tokarska
Prof. UEK dr hab. Piotr Soja
Prof. UEK dr hab. Janusz Stal
Prof. UEK dr hab. inż. Jadwiga Stobiecka
Prof. UEK dr hab. Justyna Syguła-Cholewińska
Prof. UEK dr hab. Marek Szarucki
Prof. UEK dr hab. Grażyna Śmigielska
Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska
Prof. UEK dr hab. Sławomir Wawak
Prof. UEK dr hab. Ryszard Węgrzyn
Prof. UEK dr hab. Artur Wolak
Prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki
Prof. UEK dr hab. Agnieszka Żbikowska

Terminarz posiedzeń w roku akademickim 2020/2021 (czwartek, godz. 13:00): 15 października, 19 listopada, 17 grudnia, 14 stycznia, 11 lutego, 18 marca, 15 kwietnia, 20 maja, 17 czerwca, 8 lipca, 23 września.

Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji

Przewodniczący:

Prof. UEK dr hab. Jacek Klich

Zastępca przewodniczącego:

Prof. UEK dr hab. Piotr Lityński

Członkowie:

Prof. dr hab. Marek Ćwiklicki

Prof. dr hab. Janina Filek

Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól

Prof. dr hab. Jacek Purchla

Prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak

Prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński

Prof. UEK dr hab. Joanna Dzwończyk

Prof. UEK dr hab. Magdalena Frańczuk

Prof. UEK dr hab. Filip Grzegorczyk

Prof. UEK dr hab. Katarzyna Guczalska

Prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz

Prof. UEK dr hab. Danuta Kabat-Rudnicka

Prof. UEK dr hab. Przemysław Kisiel

Prof. UEK dr hab. Dobrosław Kot

Prof. UEK dr hab. Andrzej Kozina

Prof. UEK dr hab. Piotr Lityński

Prof. UEK dr hab. Łukasz Mamica

Prof. UEK dr hab. Rafał Matyja

Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur

Prof. UEK dr hab. Ambroży Mituś

Prof. UEK dr hab. Konrad Pędziwiatr

Prof. UEK dr hab. Mateusz Pipień

Prof. UEK dr hab. Rafał Prostak

Prof. UEK dr hab. Andrzej Słaboń

Prof. UEK dr hab. Katarzyna Warmińska-Zygmunt

Prof. UEK dr hab. Igor Zachariasz

Prof. UEK dr hab. Marcin Zawicki

Prof. UEK dr hab. inż. Magdalena Zdun

Terminarz posiedzeń w roku akademickim 2020/2021 (środa, godz. 14:00): 14 października, 18 listopada, 16 grudnia, 13 stycznia, 10 lutego, 17 marca, 14 kwietnia, 19 maja, 16 czerwca, 7 lipca, 22 września.

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Przewodniczący: Prof. dr hab. Adam Sagan
Zastępca przewodniczącego: Prof. dr hab. Stanisław Popek
Członkowie:
Prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk
Prof. dr hab. Paweł Lula
Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
Prof. dr hab. Dariusz Wędzki
Prof. dr hab. Jan Wiktor
Prof. UEK dr hab. Małgorzata Adamska-Chudzińska
Prof. UEK dr hab. Beata Barczak
Prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka
Prof. UEK dr hab. Paweł Bielawski
Prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako
Prof. UEK dr hab. Beata Buchelt
Prof. UEK dr hab. Piotr Buła
Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała
Prof. UEK dr hab. Paweł Chlipała
Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół
Prof. UEK dr hab. inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik
Prof. UEK dr hab. Dariusz Dymek
Prof. UEK dr hab. Joanna Dziadkowiec
Prof. UEK dr hab. Adam Figiel
Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski
Prof. UEK dr hab. Mariusz Grabowski
Prof. UEK dr hab. inż. Michał Halagarda
Prof. UEK dr hab. Artur Hołda
Prof. UEK dr hab. Marek Jabłoński
Prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki
Prof. UEK dr hab. Marcin Jędrzejczyk
Prof. UEK dr hab. Jarosław Kaczmarek
Prof. UEK dr hab. inż. Piotr Kafel
Prof. UEK dr hab. Tomasz Kafel
Prof. UEK dr hab. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka
Prof. UEK dr hab. Jacek Kopeć
Prof. UEK dr hab. Ewa Kozień
Prof. UEK dr hab. inż. Wanda Kudełka
Prof. UEK dr hab. Bartosz Kurek
Prof. UEK dr hab. Mariusz Łapczyński
Prof. UEK dr hab. Wiesław Łukasiński
Prof. UEK dr hab. Krzysztof Machaczka
Prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz
Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła
Prof. UEK dr hab. Alicja Miś
Prof. UEK dr hab. Janusz Morajda
Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak
Prof. UEK dr hab. Agata Niemczyk
Prof. UEK dr hab. Grażyna Paliwoda-Pękosz
Prof. UEK dr hab. Urban Pauli
Prof. UEK dr hab. Jarosław Plichta
Prof. UEK dr hab. Joanna Purgał-Popiela
Prof. UEK dr hab. Dariusz Put
Prof. UEK dr hab. inż. Renata Salerno-Kochan
Prof. UEK dr hab. Tomasz Sawoszczuk
Prof. UEK dr hab. Renata Seweryn
Prof. UEK dr hab. Barbara Siuta-Tokarska
Prof. UEK dr hab. Piotr Soja
Prof. UEK dr hab. Janusz Stal
Prof. UEK dr hab. inż. Jadwiga Stobiecka
Prof. UEK dr hab. Justyna Syguła-Cholewińska
Prof. UEK dr hab. Marek Szarucki
Prof. UEK dr hab. Grażyna Śmigielska
Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska
Prof. UEK dr hab. Sławomir Wawak
Prof. UEK dr hab. Ryszard Węgrzyn
Prof. UEK dr hab. Artur Wolak
Prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki
Prof. UEK dr hab. Agnieszka Żbikowska

Terminarz posiedzeń w roku akademickim 2020/2021 (czwartek, godz. 13:00): 15 października, 19 listopada, 17 grudnia, 14 stycznia, 11 lutego, 18 marca, 15 kwietnia, 20 maja, 17 czerwca, 8 lipca, 23 września.

rrr

rrrrrr

wwww

ssss