DOSKONAŁOŚĆ BADAWCZA

Informacje ogólne

Program skierowany jest do pracowników Uczelni zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych.

Konkurs ogłaszany jest 2 razy w roku.

Program ma na celu wspieranie inicjatyw o charakterze interdyscyplinarnym.

Zespół składa się z kierownika projektu oraz z członków zespołu.

Czas realizacji projektu wynosi 6, 12 lub 24 miesiące.

Minimalna deklarowana liczba punktów za publikacje, którą zespół zobowiązuje się uzyskać, wynosi 100.

Publikacje powstałe w ramach realizacji projektu muszą spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • posiadać wartość punktową wynoszącą co najmniej 140 pkt
  • być opublikowane w czasopiśmie posiadającym Impact Factor (wynoszący co najmniej 1 w roku publikacji pracy i posiadać wartość wynoszącą co najmniej 100 pkt)

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o wypełnienie formularza wniosku.


Dokumenty do pobrania

Regulamin podziału środków finansowych wyodrębnionych na prowadzenie działalności naukowej
Formularz raportu
Procedura zakupu książek finansowanych ze środków innych niż budżet Biblioteki Głównej