Informacje ogólne

Program skierowany jest do pracowników Uczelni zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

Zespół składa się z kierownika projektu, głównego wykonawcy i członków zespołu.

Czas realizacji projektu wynosi 12 lub 24 miesiące.

Minimalna deklarowana liczba punktów za publikacje, którą zespół zobowiązuje się uzyskać, wynosi 280.

Regulamin

Regulamin podziału środków finansowych wyodrębnionych na prowadzenie działalności naukowej
Zarządzenie Rektora nr R.0211.8.2024 z dnia 14 marca 2024 roku

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 68/2019

Raport z realizacji projektu badawczego w ramach programów: POTENCJAŁ 2020, POTENCJAŁ 2019

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr R.0211.7.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.

Raport z realizacji projektu badawczego w ramach programu POTENCJAŁ 2021

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr R.0211.24.2022 z dnia 17 maja 2022 r.

Raport z realizacji projektu badawczego w ramach programu POTENCJAŁ 2022

Procedury

Procedura rozliczenia konferencji / delegacji krajowych
Procedura zakupu książek finansowanych ze środków innych niż budżet Biblioteki Głównej

Rok 2023 – dodatkowa edycja w ramach dyscyplin: Informatyka oraz Nauki o kulturze i religii

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

 • Prof. UEK dr hab. Przemysław Kisiel – Transformacje współczesnej przestrzeni kultury,
 • Prof. UEK dr hab. Dominik Ziarkowski – Architektura i sztuka w kulturze XIX i XX wieku.

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

 • Prof. UEK dr hab. Joanna Wyrobek – Współczesne trendy w informatyce ekonomicznej,
 • Prof. UEK dr  Stanisław Wanat– Narzędzia analizy danych w nowoczesnym modelowaniu ryzyka: praktyczne zastosowania i wyzwania,
 • Prof. UEK dr hab. inż. Janusz Morajda – Wykorzystanie metod i narzędzi informatyki w ekonomii, finansach i zarządzaniu,
 • Prof. UEK dr hab. Dariusz Put – Informatyka w ekonomii i naukach o zarządzaniu.

Rok 2023

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

 • Dr Dominika Choroś-Mrozowska – Ekonomia i bezpieczeństwo. Wyzwania na XXI wiek
 • Prof. UEK dr hab. Bartłomiej Marona – Rozwój rynku nieruchomości w Polsce w turbulentnym otoczeniu,
 • Prof. dr hab. Krzysztof Wach – Wyzwania transformacji cyfrowej dla wymiany handlowej i biznesu międzynarodowego,
 • Prof. UEK dr hab. Agnieszka Głodowska – Handel i biznes międzynarodowych w gospodarce postpandemicznej,
 • Prof. UEK dr hab. Marek Dąbrowski – Antykryzysowa polityka makroekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju w warunkach silnych zaburzeń w gospodarce światowej,
 • Prof. UEK dr hab. Ryszard Kowalski – Wpływ szoków egzogenicznych na gospodarkę Polski,
 • Dr Sebastian Kubala-Czynniki kształtujące zmiany cen w gospodarce XXI wieku,
 • Prof. UEK dr hab. Mateusz Folwarski – Obszary ryzyka i niepewności w bankowości w Polsce i Unii Europejskiej,
 • Dr Marcin Surówka – Współczesne problemy w ekonomii i finansach – nowe spojrzenie,
 • Dr Piotr Podsiadło – Wyzwania finansów publicznych we współczesnym świecie – perspektywa postpandemiczna,
 • Dr Ksymena Rosiek – Woda i energia w gospodarce – wyzwania dla transformacji klimatycznej Polski,
 • Prof. UEK dr hab. Joanna Krasodomska – Transformacja sprawozdawczości spółek w obliczu zmian regulacyjnych,
 • Dr Monika Turek-Radwan – Zarządzanie ryzykiem finansowym w sektorze publicznym i prywatnym,
 • Dr Magdalena Adamczyk-Kowalczuk – Behawioralne aspekty oszczędzania i inwestowania w dobie cyfryzacji usług finansowych,
 • Dr Anna Denkowska – Analiza aktualnych problemów w ekonomii i finansach z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi ilościowych – część II,
 • Prof. UEK dr hab. Agnieszka Lipieta – Modelowanie postaw uczestników rynku w warunkach ograniczonej racjonalności,
 • Prof. UEK dr hab. Aleksandra Nowak-Gruca – Cyborgizacja i nowe technologie. Wyzwania etyczne i prawne,
 • Prof. UEK dr hab. Ryszard Szostak – Instrumenty finansowe z zakresu zamówień publicznych,
 • Prof. dr hab. Paweł Czubik – Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju w prawie międzynarodowym publicznym a praktyka traktatowa Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

 • Prof. UEK  dr hab. Andrzej Kozina – Zarządzanie relacjami w samorządzie lokalnym,
 • Dr Norbert Laurisz – Zrównoważenie zachowań społeczno-ekonomicznych w kontekście oddziaływania determinant instytucjonalnych,
 • Prof. UEK dr hab. inż. Magdalena Zdun – Rozwój jako proces wieloaspektowy: społeczne, gospodarcze i kulturowe uwarunkowania rozwoju terytorium,
 • Dr Damian Strycharz – Problem synergii w czasach niepewności: polityka zagraniczna państw wschodniej flanki i spojrzenie na problem z perspektywy Ukrainy i Mołdawii,
 • Dr Dobrosława Wiktor-Mach – Społeczeństwo obywatelskie wobec globalnych wyzwań klimatyczno-ekologicznych,
 • Dr Justyna Eska-Mikołajewska – Wielka Brytania wobec nowych wyzwań trzeciej dekady XXI wieku. Implikacje dla państw anglosaskich,
 • Prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz – Mocarstwa regionalne i globalne we współczesnym świecie.

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

 • Prof. UEK dr hab. Barbara Siuta-Tokarska – Wyzwania rozwojowe przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce rynkowej – część III,
 • Prof. UEK dr hab. Piotr Soja – Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • Prof. UEK dr hab. Grażyna Paliwoda-Pękosz – Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji oraz zarządzaniu zasobami informacyjnymi,
 • Prof. UEK dr hab. Tomasz Kafel – Efektywne wykorzystanie cyfryzacji w zarządzaniu organizacjami,
 • Dr Katarzyna Bartusik – Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu projektami,
 • Dr Tomasz Małkus – Współczesne koncepcje zarządzania relacjami w sieciach organizacyjnych,
 • Prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz – Zarządzanie złożonymi organizacjami: Nowe kierunki badań,
 • Dr Justyna Pawlak – Dobrostan w miejscu pracy oraz zaangażowanie organizacyjne w kontekście doświadczania niepewności i zmienności otoczenia,
 • Prof. UEK dr hab. Mariusz Grabowski – Metody i narzędzia informatyczne w zarządzaniu organizacjami w dobie Gospodarki 4.0,
 • Dr Renata Winkler – Wybrane problemy zarządzania w warunkach gospodarki opartej na wiedzy (GOW),
 • Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski – Zarządzanie zasobami ludzkimi w różnych organizacjach wobec wyzwań technologicznych i społecznych,
 • Prof. UEK dr hab. Piotr Buła – Potencjał gospodarki cyfrowej i post-cyfrowej na tle wyzwań stojących przed organizacjami gospodarczymi w obszarze audytu, logistyki i kooperacji,
 • Dr Katarzyna Kolasińska-Morawska – Metamorfizm procesów zarządzania organizacjami wobec imperatywu klienta zanurzonego w ekosystemie zrównoważonej gospodarki,
 • Dr Monika Ziółko – Współczesne wyzwania rozwoju logistyki z perspektywy założeń zrównoważonej gospodarki,
 • Prof. UEK dr hab. Mariusz Sołtysik – W kierunku zrównoważonego zarządzania. Strategia, przywództwo, SHRM w kontekście koncepcji Przemysłu 5.0,
 • Dr inż. Jacek Czerniak – Zrównoważona gospodarka akumulatorami typu 18650 dydtrybuowanymi na rynku krajowym,
 • Prof. UEK dr hab. inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik – Analiza i ocena działań podejmowanych w przedsiębiorstwach w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktów zintegrowanych,
 • Dr inż. Artur Jachimowski – Zastosowanie metod doskonalenia i racjonalizacji procesów technologicznych i jakości produktów,
 • Prof. UEK dr hab. inż. Piotr Kafel – Doskonalenie systemów zarządzania w organizacjach,
 • Dr Jakub Bartak – Współczesne uwarunkowania zarządzania procesowego.

Rok 2022

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

 • Dr Bartłomiej Biga – „Czynniki i bariery rozwoju nowoczesnej gospodarki w Polsce”,
 • Prof. UEK dr hab. Łukasz Mamica – „Determinanty i uwarunkowania polskiej polityki energetycznej”,
 • Prof. UEK dr hab. Ambroży Mituś – „Ku zielonej Europie. Implementacja Europejskiego Zielonego Ładu”,
 • Dr Andrzej Laskowski – „Miasto historyczne wobec kryzysów, problemów i wyzwań”,
 • Dr inż. Mateusz Ilba – „Zmiany i zjawiska społeczno-gospodarcze w ujęciu przestrzennym”,
 • Prof. UEK dr hab. inż. Magdalena Zdun – „Społeczne, gospodarcze i kulturowe uwarunkowania rozwoju terytorialnego”,
 • Prof. UEK dr hab. Dobrosław Kot – „Wyzwania współczesności”,
 • Dr Karolina Kotulewicz-Wisińska – „Wyzwania polityczne i gospodarcze na obszarze postsowieckim w związku z wojną Rosji z Ukrainą”,
 • Dr Magdalena Jelonek – „Transformacja rynku pracy a polityki ukierunkowane na wyrównywanie szans zawodowych pracowników”.

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

 • Prof. UEK dr hab. Marek Szarucki – „Problemy i metody badawcze w naukach o zarządzaniu i jakości”,
 • Prof. UEK dr hab. Barbara Siuta-Tokarska – „Wyzwania rozwojowe przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce rynkowej – część II”,
 • Dr Zofia Gródek-Szostak – „Mechanizmy zarządzania efektywnością i zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa – etap II”,
 • Prof. UEK dr hab. Jarosław Kaczmarek – „Rekonfiguracja czynników efektywności przedsiębiorstw i sektorów gospodarki”,
 • Prof. UEK dr hab. Jarosław Plichta – „Co-management jako czynnik rozwoju interesariuszy  w relacjach kooperacyjnych – ujęcie instytucjonalne i metodyczne”, 
 • Prof. UEK dr hab. Piotr Soja – „Technologie informacyjno-komunikacyjnych w kontekście przemian demograficznych i społeczno-ekonomicznych”,
 • Prof. UEK dr hab. Grażyna Paliwoda-Pękosz – „Wykorzystanie metod i narzędzi informatycznych do przeprowadzenie badań w obszarach edukacji, analizy i projektowania systemów oraz zarządzania zasobami informacyjnymi”,
 • Dr Katarzyna Sanak-Kosmowska – „Ocena i pamięć reklam w serwisach społecznościowych – badania w paradygmacie wstecznego kształtowania pamięci”,
 • Prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki – „Prekursorzy naukowego zarządzania z Europy Centralnej i Wschodniej”,
 • Prof. UEK dr hab. Beata Barczak – „Wyzwania strategicznego rozwoju organizacji w warunkach zmian technologicznych”,
 • Prof. UEK dr hab. Bartosz Kurek – „Informacja finansowa i niefinansowa w kontekście zrównoważonego rozwoju”,
 • Prof. UEK dr hab. Piotr Buła – „Współczesne trendy w zarządzaniu międzynarodowym i logistyce”,
 • Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska – „Praktyki zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach”,
 • Dr inż. Paweł Turek – „Interdyscyplinarne badania jakości produktów przemysłowych z uwzględnieniem aspektów technicznych, konsumenckich i środowiskowych – etap II”,
 • Prof. UEK dr hab. inż. Michał Halagarda – „Jakość produktów żywnościowych – perspektywy i metody rozwoju”,
 • Dr Jakub Bartak – „Zarządzanie procesowe w kontekście współczesnych zmian technologicznych”.

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

 • Prof. UEK dr hab. Michał Głuszak – „Oczekiwania, preferencje i zachowania podmiotów rynku nieruchomości”,
 • Dr Mateusz Tomal – „Sektor nieruchomości jako obszar teoretycznych rozważań i badań empirycznych w ramach dyscypliny ekonomia i finanse – cześć II”,
 • Prof. UEK dr hab. Agnieszka Głodowska – „Handel i biznes międzynarodowych wobec wyzwań transformacji cyfrowej”,
 • Dr Marta Sordyl – „Dylematy polityki ekonomicznej w okresie nasilonej presji inflacyjnej w krajach na średnim poziomie rozwoju. Implikacje dla Polski”,
 • Prof. UEK dr hab. Piotr Stanek – „Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie: przemiany i dostosowania w turbulentnym otoczeniu”,
 • Prof. UEK dr hab. Joanna Kudełko – „Współczesne problemy i wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego”,
 • Prof. dr hab. Krzysztof Firlej – „Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju organizacji i sektorów”,
 • Prof. UEK dr hab. Joanna Wyrobek – „Współczesne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw”,
 • Prof. UEK dr hab. Elżbieta Kubińska – „Finanse osobiste w dobie cyfryzacji finansów
 • Prof. UEK dr hab. Jerzy Marzec  Empiryczne modelowanie zjawisk w ekonomii i finansach z zastosowaniem wnioskowania bayesowskiego i podejść alternatywnych”’,
 • Dr Anna Denkowska – „Analiza aktualnych problemów w ekonomii i finansach z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi ilościowych”,
 • Dr Grzegorz Kosiorowski – „Modelowanie zagadnień ekonomicznych za pomocą narzędzi teorii gier”,
 • Prof. UEK dr hab. Monika Papież – „Analiza konwergencji CO2 w krajach o różnym poziomie rozwoju społecznego”,
 • Dr Małgorzata Ćwiek – „Równość – sprawiedliwość – dobrobyt. Teoretyczna i empiryczna adekwatność kryteriów oceny sytuacji społeczno-gospodarczej”
 • Prof. UEK dr hab. Kinga Michałowska – „Nowe wyzwania  polskiego prawa spadkowego i  prawa rodzinnego w kontekście międzynarodowych  rozwiązań prawnych w XXI w”,
 • Prof. UEK dr hab. Piotr Horosz – „Funkcjonowanie prostej spółki akcyjnej w obrocie gospodarczym na tle innych spółek kapitałowych”,
 • Dr Karol Ryszkowski – „Klauzule umowne i zobowiązania w prawie materialnym oraz procesowym”,
 • Dr Małgorzata Mędrala – „Wpływ nowych technologii na działalność gospodarczą i świadczenie pracy w sytuacjach kryzysowych. Aspekty prawa unijnego i polskiego”,
 • Dr Małgorzata Moras – „Zasady wykonywania zamówień publicznych”,
 • Prof. UEK dr hab. Aneta Kaźmieczyk – „Prawo nieruchomości na tle współczesnych problemów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności”.