Informacje ogólne

Program skierowany jest do pracowników Uczelni zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

Zespół składa się z kierownika projektu, głównego wykonawcy i członków zespołu.

Czas realizacji projektu wynosi 12 lub 24 miesiące.

Minimalna deklarowana liczba punktów za publikacje, którą zespół zobowiązuje się uzyskać, wynosi 200.


Regulamin

Regulamin podziału środków finansowych wyodrębnionych na prowadzenie działalności naukowej

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 68/2019

Raport z realizacji projektu badawczego w ramach programów: POTENCJAŁ 2020, POTENCJAŁ 2019

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr R.0211.7.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.

Raport z realizacji projektu badawczego w ramach programu POTENCJAŁ 2021

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr R.0211.24.2022 z dnia 17 maja 2022 r.

Raport z realizacji projektu badawczego w ramach programu POTENCJAŁ 2022

Procedury

Procedura rozliczenia konferencji / delegacji krajowych
Procedura zakupu książek finansowanych ze środków innych niż budżet Biblioteki Głównej