WSPARCIE AKTYWNOŚCI GRANTOWEJ

Prawo do ubiegania się o dofinansowanie przysługuje osobie, która będzie pełnić funkcję kierownika projektu.

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 1 000 zł. Wysokość wsparcia może zostać zwiększona do 2 500 zł w przypadku osób:

  • posiadających w swoim dorobku w okresie pięciu ostatnich lat co najmniej trzy artykuły opublikowane w czasopismach mających wskaźnik SJR lub IF większy od jedności,
  • będących w okresie pięciu ostatnich lat kierownikami projektów badawczych, w których finansowanie przyznawane były w trybie konkursowym.

Środki uzyskane w ramach dofinansowania mogą zostać wykorzystane na finansowanie usług związanych z tłumaczeniem i korektą językową.

Rozliczenie przyznanego dofinansowania następuje na podstawie decyzji, z której wynika, że złożony wniosek spełnia kryteria formalne.

Nie złożenie wniosku lub złożenie wniosku, który nie będzie spełniał kryteriów formalnych skutkuje brakiem możliwości ponownego ubiegania się o przyznanie dofinansowania z programu „Wsparcie aktywności grantowej”.

Wniosek, zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego, składany jest do Prorektora ds. Nauki za pośrednictwem systemu Webcon – aplikacja: Działalność naukowa

  • KATEGORIA DOKUMENTU: Projekty badawcze
  • TYP DOKUMENTU: Granty krajowe
  • ŚCIEŻKA DOKUMENTU: Podanie do Prorektora ds. Nauki