Informacje ogólne

Program skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową tzn. nieposiadających stopnia naukowego doktora.

Przeznaczony jest na finansowanie badań naukowych prowadzonych w dyscyplinie naukowej podlegającej ewaluacji w UEK.

Celem programu jest zapewnienie kierownikom projektów finansowania publikacji artykułów naukowych lub wydania monografii naukowej, co ma prowadzić do:

 • uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • zwiększenia szans na pozyskanie projektu badawczego w ramach konkursów organizowanych przez NCN.

Czas realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.

Minimalna deklarowana liczba punktów za publikacje, którą wnioskodawca zobowiązuje się uzyskać, wynosi 70.

Dokumenty do pobrania

Regulamin podziału środków finansowych wyodrębnionych na prowadzenie działalności naukowej (dotyczy grantów rozpoczętych w 2023 roku)
Regulamin podziału środków finansowych wyodrębnionych na prowadzenie działalności naukowej (dotyczy grantów rozpoczętych w 2022 roku)
Raport z realizacji projektu badawczego w ramach programu PROLOG
Procedura zakupu książek finansowanych ze środków innych niż budżet Biblioteki Głównej

FAQs

Jak często ogłaszany jest program Prolog?

Program Prolog ogłaszany jest przez Prorektora ds. Nauki raz w roku.

Kto może być kierownikiem projektu?

Program Prolog przeznaczony jest na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, tj. nieposiadające stopnia naukowego doktora:

 • pracowników badawczych UEK,
 • pracowników badawczo-dydaktycznych UEK,
 • uczestników szkoły doktorskiej UEK.

Jakie inne warunki musi spełniać wnioskodawca?

W przypadku pracownika Uczelni, ubieganie się o finansowanie jest możliwe gdy Uczelnia jest jego podstawowym miejscem pracy, pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym, pracownik złożył oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie, w której prowadzi działalność naukową oraz o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową. Warunki te muszą być spełnione na dzień zakończenia przyjmowania wniosków.

W przypadku doktorantów wnioski powinny być składane w ramach dyscypliny, w której zatwierdzony został przez właściwą radę dyscypliny indywidualny plan badawczy lub – w przypadku doktorantów, którzy mają powołanego promotora, ale nie mają jeszcze zatwierdzonego indywidualnego planu badawczego – w ramach dyscypliny zgodnej z zakresem funkcjonowania tej rady dyscypliny, która podjęła decyzję o powołaniu promotora.

Jaki jest czas realizacji projektu badawczego?

Czas realizacji projektu badawczego wynosi 12 miesięcy.

Jak wygląda proces oceny wniosku?

Ocena formalna dokonywana jest przez pracowników Działu Wsparcia Projektów. Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu. Na podstawie opinii Rady Kolegium Dziekan podejmuje decyzję dotyczącą określenia wartości progowej, pozwalającej na wskazanie projektów zakwalifikowanych do finansowania (są nimi projekty znajdujące się na liście rankingowej i posiadające wartość punktową równą lub wyższą od przyjętej wartości progowej). Przyznane finansowanie nie może być niższe niż 50 zł i wyższe niż 80 zł za jeden punkt. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu nie może przekroczyć iloczynu minimalnej wartości punktowej projektu i maksymalnej wartości dofinansowania za jeden zadeklarowany punkt (to jest: 70 * 80 = 5600 złotych).

Jakie są kryteria oceny wniosku?

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

 • poziom naukowy projektu,
 • dorobek naukowy kierownika projektu,
 • możliwość wykonania projektu,
 • zasadność planowanych kosztów.

Jak przygotować kosztorys projektu?

Budżet projektu składa się wyłącznie z kosztów bezpośrednich.
W ramach kosztów bezpośrednich można zaplanować następujące rodzaje wydatków:

 • publikacja artykułów naukowych,
 • wydanie monografii naukowej,
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych,
 • tłumaczenia i korekty językowe,
 • zakup literatury naukowej może być zrealizowany tylko przez Bibliotekę,
 • zakup aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektu (dotyczy wyłącznie pracowników Uczelni),
 • zakup materiałów do badań,
 • usługi obce,
 • koszty wyjazdów służbowych związanych z realizacją projektu (np. kwerendy, badania terenowe),
 • zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego (dotyczy wyłącznie pracowników Uczelni),
 • składka członkowska w krajowej lub zagranicznej organizacji naukowej.

Gdzie można uzyskać informację o wynikach konkursu?

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Działu Wsparcia Projektów po akceptacji protokołów przez dziekanów poszczególnych kolegiów.

Na jakiej podstawie następuje rozliczenie projektu badawczego?

Rozliczenie projektu badawczego następuje po przedłożeniu raportu z realizacji projektu oraz przedstawieniu publikacji o wartości punktowej równej co najmniej liczbie 70 punktów w postaci: monografii naukowej, rozdziału w recenzowanej monografii naukowej (autorstwo), lub / i publikacji. W sytuacji, gdy praca stanowiąca podstawę rozliczenia projektu, nie została jeszcze opublikowana, celem rozliczenia projektu należy przedłożyć zaświadczenie z redakcji, w której praca została złożona, o przyjęciu jej do druku.

W jaki sposób należy złożyć raport z realizacji projektu badawczego?

Raport z realizacji projektu badawczego należy przesłać przez system WEBCON

 • Aplikacja: Działalność naukowa
 • Typ dokumentu: Granty wewnętrzne
 • Ścieżka dokumentu: Raport z realizacji projektu badawczego

Rok 2023

Kolegium Nauk o Zrządzaniu i Jakości

 • mgr Aneta Bilnicka – Nowe technologie jako narzędzie wspomagające dostępność oferty dla osób z niepełnosprawnościami w firmie turystycznej;
 • mgr Klaudia Blachnicka  –  Współczesne uwarunkowania zarządzania karierą menedżerską;
 • mgr Justyna Chyla – Zaangażowanie pracowników w organizacjach turkusowych;
 • mgr inż. Wojciech Domagała –  Czynniki wpływające na zachowania interesariuszy w krótkich łańcuchach dostaw;
 • mgr Alicja Dudek – Dopasowanie człowiek-organizacja w obliczu rosnącej różnorodności pracowników: rola specjalistów ds. różnorodności i inkluzywności;
 • mgr Maria Foryś – Nastawienie pracownika (mindset) jako determinanta jego efektywności w miejscu pracy;
 • mgr Krzysztof Grząba –  Proces negocjacji wewnątrzorganizacyjnych w grupie kapitałowej;
 • mgr Julia Karcz-Ryndak – Zarządzanie współczesnym teatrem w warunkach postępujących zmian technologicznych z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej;
 • mgr inż. Natalia Kozik – Intencje i postawy zakupowe konsumentów wobec produktów ekologicznych;
 • mgr inż. Sylwia Krzyżek-Liburska – Modelowe ujęcie determinant sukcesu międzynarodowych wniosków badawczych – część II;
 • mgr Kamila Kwiatkowska – Badanie wykorzystania sztucznej inteligencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem: analiza zastosowań i korzyści;
 • mgr Angelika Nigbor-Drożdż – Postrzeganie startupu przez pokolenie Z;
 • mgr Ireneusz Rynduch – Analiza zależności pomiędzy praktykami zrównoważonego przywództwa a przywiązaniem pracowników do organizacji;
 • mgr Patryk Stawiarski – Badania zachowań transportowych mieszkańców aglomeracji krakowskiej;
 • mgr inż. Katarzyna Sułek – Zarządzanie, logistyka i bezpieczeństwo imprez masowych i eventów komercyjnych;
 • mgr Aleksandra Witoszek-Kubicka – Wykorzystanie gamifikacji jako narzędzia wspierającego transfer wiedzy;
 • mgr Marzena Wójcik – Praca zdalna w erze post-covidowej;
 • mgr Małgorzata Zakrzewska – Badanie dojrzałości zrównoważonego zarządzania projektami w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • mgr Wojciech Zuziak – Propozycja organizacji pracy zespołów międzypokoleniowych zajmujących się prototypowaniem .

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

 • mgr Anna Mirzyńska – Charakterystyka aktorów w polskim dyskursie gospodarki o obiegu zamkniętym. Perspektywa instytucjonalizmu dyskursywnego;
 • mgr Kamila Pilch – Identyfikacja wizerunku polskich miast uniwersyteckich;
 • mgr Jan Turlej – Czy polityczne koncepcje praw człowieka opierają się na błędnej interpretacji prawa międzynarodowego?

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

 • dr Katarzyna Cymbranowicz – Polska w Unii Europejskiej – od stowarzyszenia do dwudziestolecia członkostwa;
 • mgr Joanna Tarnowska – Kapitał ludzki w krajach rozwiniętych i rozwijających się – pomiar, determinanty i współczesne wyzwania;
 • mgr Wojciech Sabat – Mechanizm rumuńskiego kryzysu zadłużeniowego 2008-2010 – wnioski dla Unii Gospodarczej i Walutowej (projekt/publikacja  w języku angielskim; tytuł ang.: The mechanism of the Romanian sovereign 2008-2010 debt crisis – conclusions for the EMU);
 • mgr Krystian Szczęsny – Modelowanie zależności w agregacji wymogów kapitałowych w Solvency II;
 • mgr Małgorzata Wesołowska – Długookresowa emigracja a rozwój kapitału ludzkiego;
 • mgr Paweł Dyrduł – Inteligentna umowa a umowa cywilnoprawna.

Rok 2022

 • mgr Katarzyna Maria Nowak – „Nieprawidłowości w sprzedaży łączonej i wiązanej kredytów mieszkaniowych i ubezpieczeń”,
 • mgr Katarzyna Kłosowicz-Toborek – „Przedsiębiorczość społeczna w perspektywie założeń programu gwarancji pełnego zatrudnienia”,
 • mgr Anna Gomola – „Analiza wrażliwości wyników szacowania współczynnika β-CAPM – badania z wykorzystaniem rodzin rozkładów prawdopodobieństwa dopuszczających grube ogony oraz asymetrię”,
 • mgr Agnieszka Oleksy – „Rynek dezinwestycji funduszy private equity w Polsce – identyfikacja i analiza”,
 • mgr Svitlana Didkivska – „Perspektywy kształcenia na odległość w szkołach wyższych z punktu widzenia różnych interesariuszy”,
 • mgr inż. Konrad Smoleń – „Postrzeganie przez konsumentów opakowań w świetle różnic kulturowych”,
 • mgr inż. Sylwia Krzyżek-Liburska – „Modelowe ujęcie determinant sukcesu międzynarodowych wniosków badawczych”,
 • mgr Klaudia Bracio – „Zarządzanie siłą w relacjach B2B z punktu widzenia słabszego uczestnika relacji”,
 • mgr Monika Pasik – „Współczesne uwarunkowania konkurencyjności linii lotniczych”,
 • mgr inż. Natalia Kozik – „Przydatność, wiarygodność i zrozumiałość informacji zamieszczanych na opakowaniach kosmetyków naturalnych w opinii konsumentów”,
 • mgr Maria Bajak – „Komunikacja marketingowa wobec wyzwań XXI wieku”,
 • mgr inż. Waldemar Paluch – „Model procesu wdrażania strategii organizacji przy wykorzystaniu portfela projektów w branży FMCG”,
 • mgr Magdalena Marciniak – „Koncepcja zarządzania projektami badawczymi w rozwoju leków”,
 • mgr Magdalena Szumiło-Kulczycka – „Postrzeganie problemu terroryzmu żywnościowego przez wybrane grupy uczestników rynku spożywczego (sektor prywatny, sektor administracji krajowej, NGO) na potrzeby opracowania rekomendacji dla modelu komunikacji ryzyka (i komunikacji kryzysowej) w kontekście zagrożenia terroryzmem żywnościowym w Polsce”,
 • mgr Klaudia Blachnicka – „Istota programów mentoringowych”,
 • mgr Joanna Sobura – „Wpływ mediów społecznościowych na decyzje zakupowe konsumentów”,
 • mgr Krzysztof Rudziński – „Wykorzystanie strategii regeneracji w budowaniu polityki środowiskowej organizacji”,
 • mgr Żaneta Zatorska – „Atrakcyjność wydarzeń kulinarnych dla uczestników ruchu turystycznego (na przykładzie Małopolski)”.

ROK 2022

 • mgr Katarzyna Maria Nowak – „Nieprawidłowości w sprzedaży łączonej i wiązanej kredytów mieszkaniowych i ubezpieczeń”,
 • mgr Katarzyna Kłosowicz-Toborek – „Przedsiębiorczość społeczna w perspektywie założeń programu gwarancji pełnego zatrudnienia”,
 • mgr Anna Gomola – „Analiza wrażliwości wyników szacowania współczynnika β-CAPM – badania z wykorzystaniem rodzin rozkładów prawdopodobieństwa dopuszczających grube ogony oraz asymetrię”,
 • mgr Agnieszka Oleksy – „Rynek dezinwestycji funduszy private equity w Polsce – identyfikacja i analiza”,
 • mgr Svitlana Didkivska – „Perspektywy kształcenia na odległość w szkołach wyższych z punktu widzenia różnych interesariuszy”,
 • mgr inż. Konrad Smoleń – „Postrzeganie przez konsumentów opakowań w świetle różnic kulturowych”,
 • mgr inż. Sylwia Krzyżek-Liburska – „Modelowe ujęcie determinant sukcesu międzynarodowych wniosków badawczych”,
 • mgr Klaudia Bracio – „Zarządzanie siłą w relacjach B2B z punktu widzenia słabszego uczestnika relacji”,
 • mgr Monika Pasik – „Współczesne uwarunkowania konkurencyjności linii lotniczych”,
 • mgr inż. Natalia Kozik – „Przydatność, wiarygodność i zrozumiałość informacji zamieszczanych na opakowaniach kosmetyków naturalnych w opinii konsumentów”,
 • mgr Maria Bajak – „Komunikacja marketingowa wobec wyzwań XXI wieku”,
 • mgr inż. Waldemar Paluch – „Model procesu wdrażania strategii organizacji przy wykorzystaniu portfela projektów w branży FMCG”,
 • mgr Magdalena Marciniak – „Koncepcja zarządzania projektami badawczymi w rozwoju leków”,
 • mgr Magdalena Szumiło-Kulczycka – „Postrzeganie problemu terroryzmu żywnościowego przez wybrane grupy uczestników rynku spożywczego (sektor prywatny, sektor administracji krajowej, NGO) na potrzeby opracowania rekomendacji dla modelu komunikacji ryzyka (i komunikacji kryzysowej) w kontekście zagrożenia terroryzmem żywnościowym w Polsce”,
 • mgr Klaudia Blachnicka – „Istota programów mentoringowych”,
 • mgr Joanna Sobura – „Wpływ mediów społecznościowych na decyzje zakupowe konsumentów”,
 • mgr Krzysztof Rudziński – „Wykorzystanie strategii regeneracji w budowaniu polityki środowiskowej organizacji”,
 • mgr Żaneta Zatorska – „Atrakcyjność wydarzeń kulinarnych dla uczestników ruchu turystycznego (na przykładzie Małopolski)”.