Informacje ogólne

Program skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową tzn. nieposiadających stopnia naukowego doktora.

Przeznaczony jest na finansowanie badań naukowych prowadzonych w dyscyplinie naukowej podlegającej ewaluacji w UEK.

Celem programu jest zapewnienie kierownikom projektów finansowania publikacji artykułów naukowych lub wydania monografii naukowej, co ma prowadzić do:

 • uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • zwiększenia szans na pozyskanie projektu badawczego w ramach konkursów organizowanych przez NCN.

Czas realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.

Minimalna deklarowana liczba punktów za publikacje, którą wnioskodawca zobowiązuje się uzyskać, wynosi 40.


Dokumenty do pobrania

Regulamin podziału środków finansowych wyodrębnionych na prowadzenie działalności naukowej
Raport z realizacji projektu badawczego w ramach programu PROLOG
Procedura zakupu książek finansowanych ze środków innych niż budżet Biblioteki Głównej

FAQs

Jak często ogłaszany jest program Prolog?

Program Prolog ogłaszany jest przez Prorektora ds. Nauki raz w roku.

Kto może być kierownikiem projektu?

Program Prolog przeznaczony jest na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, tj. nieposiadające stopnia naukowego doktora:

 • pracowników badawczych UEK,
 • pracowników badawczo-dydaktycznych UEK,
 • uczestników szkoły doktorskiej UEK,
 • uczestników studiów doktoranckich UEK.

Jakie inne warunki musi spełniać wnioskodawca?

W przypadku pracownika Uczelni, ubieganie się o finansowanie jest możliwe gdy Uczelnia jest jego podstawowym miejscem pracy, pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym, pracownik złożył oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie, w której prowadzi działalność naukową oraz o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową. Warunki te muszą być spełnione na dzień zakończenia przyjmowania wniosków.

W przypadku doktorantów wnioski powinny być składane w ramach dyscypliny, w której zatwierdzony został przez właściwą radę dyscypliny indywidualny plan badawczy lub – w przypadku doktorantów, którzy mają powołanego promotora, ale nie mają jeszcze zatwierdzonego indywidualnego planu badawczego – w ramach dyscypliny zgodnej z zakresem funkcjonowania tej rady dyscypliny, która podjęła decyzję o powołaniu promotora.

Jaki jest czas realizacji projektu badawczego?

Czas realizacji projektu badawczego wynosi 12 miesięcy.

Jak wygląda proces oceny wniosku?

Ocena formalna dokonywana jest przez pracowników Działu Wsparcia Projektów Badawczych. Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu. Oceny merytorycznej wniosku dokonuje właściwa Komisja ds. Badań Naukowych, która przygotowuje listę rankingową rekomendując do finansowania wnioski o najwyższej wartości merytorycznej. Dziekan Kolegium, uwzględniając ranking oraz wysokość środków w ramach Programu Prolog, podejmuje ostateczną decyzję o finansowaniu projektów badawczych.

Jakie są kryteria oceny wniosku?

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

 • poziom naukowy projektu,
 • dorobek naukowy kierownika projektu,
 • możliwość wykonania projektu,
 • zasadność planowanych kosztów.

Jak przygotować kosztorys projektu?

Budżet projektu składa się wyłącznie z kosztów bezpośrednich.
W ramach kosztów bezpośrednich można zaplanować następujące rodzaje wydatków:

 • publikacja artykułów naukowych,
 • wydanie monografii naukowej,
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych,
 • tłumaczenia i korekty językowe,
 • zakup literatury naukowej na obowiązujących w Uczelni zasadach,
 • zakup aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektu (dotyczy wyłącznie pracowników Uczelni),
 • zakup materiałów do badań,
 • usługi obce,
 • koszty wyjazdów służbowych związanych z realizacją projektu (np. kwerendy, badania terenowe),
 • zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego (dotyczy wyłącznie pracowników Uczelni),
 • składka członkowska w krajowej lub zagranicznej organizacji naukowej.

Gdzie można uzyskać informację o wynikach konkursu?

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Działu Wsparcia Projektów Badawczych po akceptacji protokołów przez dziekanów poszczególnych kolegiów.

Na jakiej podstawie następuje rozliczenie projektu badawczego?

Rozliczenie projektu badawczego następuje na podstawie złożonego raportu wraz publikacjami – artykuł w czasopiśmie naukowym, rozdział w monografii (autorstwo) lub monografia naukowa.

W jaki sposób należy złożyć raport z realizacji projektu badawczego?

Raport z realizacji projektu badawczego należy przesłać przez system Teodor.

 • Kategoria dokumentu: Projekty badawcze
 • Typ dokumentu: Granty wewnętrzne – PROLOG
 • Ścieżka dokumentu: Raport z realizacji projektu badawczego